top of page
dubai-s-stunning-skyline-wallpaper_1409-6487.jpg

ຮຽນພາສາອັງກິດ ຢູ່ດູໄບ

ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງ Dubai ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ສູງ, ປະກອບດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ຫຼັກສູດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກທີ່ທັນສະໄຫມ. ສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດຂອງເມືອງເປັນສູນກາງທຸລະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃນຕາເວັນອອກກາງໃຫ້ນັກຮຽນມີໂອກາດການຝຶກງານແລະເຄືອຂ່າຍມືອາຊີບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດູໄບ ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນຫລັກ, ຕ່າງຊາດຫລາຍ, ເປັນເມືອງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສຳລັບນ້ອງໆຜູ້ຍິງທີ່ຈະໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ຫລັງຈາກຮຽນຈົບຍັງສາມາດເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້ອີກ.

Educational institutions in Dubai are known for having high standards, modern buildings, and curricula that are recognized around the world and fit the needs of today. The city's location as a business and culture hub in the Middle East makes it a great place for students to find internships and meet professionals. Also, English is the main language in Dubai, which is a very foreign place. It is the best place for young women to study abroad. After they graduate, they can still get jobs.

Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໄປຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ດູໄບ

 • ສາມາດເຮັດວຽກລະຫວ່າງຮຽນໄດ້

 • ການຮຽນຕໍ່ທີ່ Dubai ແມ່ນຈະໄດ້Connectionອາດຈະເປັນທັ້ງເລື່ອງຮຽນແລະເລື່ອງວຽກ

 • ໄດ້ປະສົບການເຮັດວຽກ ແລະ ຮຽນໄປພ້ອມໆກັນ

 • ໄດ້ພັດທະນາທັກສະດ້ານພາສາໃຫ້ຄືກັບເຈົ້າຂອງພາສາໄດ້ເລີຍ

 • ໄດ້ໝູ່ເພື່ອນຈາກຫຼາຍໆປະເທດ

 • ໄດ້ຮຽນຮູ້,ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຈາກຫຼາຍທີ່

 • ເມື່ອຮຽນຈົບກໍຍັງສາມາດເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້

 • Can work between studies

 • Studying in Dubai is a connection that may be related to study and work

 • Get work experience and study at the same time

 • have developed language skills to be like the owner of the language

 • Made friends from many countries

 • Learned and exchanged cultures from many places

 • After graduation, you can still work

ນັັັກຮຽນຈາກ Visa House
ໃນ Dubai

visa house ເລື່ອງວິຊ່າ ເລື່ອງງ່າຍ ເຮົາຊ່ວຍທ່ານໄດ້

Call 

+856 20 789 41 965

Email 

Follow

 • Facebook
 • TikTok
bottom of page