top of page

U.S Visa
ປະເພດວິຊ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

U.S Visa Application Services:

 • B1/B2 Visas: For business and tourism purposes.

 • K1/K2 Visas: For fiancé(e)s and their children to immigrate to the U.S.

 • IR1, IR5, CR1 Visas: For immediate relatives of U.S. citizens.

 • R1 Visa: For religious workers.

 • F1 Visa: For students to study in the U.S.

ບໍລິການຂໍວີຊາສະຫະລັດ:
ວີຊາ B1/B2: ສໍາລັບທຸລະກິດ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ.

 • ວີຊາ K1/K2: ສໍາລັບຄູ່ໝັ້ນ ແລະລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເຂົ້າເມືອງໄປສະຫະລັດ.

 • ວີຊາ IR1, IR5, CR1: ສໍາລັບຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພົນລະເມືອງສະຫະລັດ.

 • ວີຊາ R1: ສໍາລັບພະນັກງານສາສະຫນາ.

 • ວີຊາ F1: ສໍາລັບນັກສຶກສາໄປຮຽນຢູ່ສະຫະລັດ.

 • ຮັບແລ່ນເອົາສັນຊາດເມກາ ແລະ passport ເມກາ ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ກໍລະນີລູກຂອງທ່ານເກີດຢູ່ປະເທດລາວ ຫລື ປະເທດໄທ.

 • ຮັບແລ່ນ ໜັງສືແຕ່ງງານ (ໃບທະບຽນສົມລົດ) ລະຫວ່າງຄົນລາວກັບຕ່າງປະເທດ

 • ຮັບແລ່ນກີນເງີນບຳນານຂອງຄົນສັນຊາດເມກາທີ່ມາຢູ່ລາວຖາວອນ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ ເພື່່ອສະຫມັກວິຊ່າ

top-view-green-card-application_23-2149601363.jpg
american-visa-document_1101-820.jpg
 • Facebook
 • TikTok

ລີວິວຂອງເຮົາ

bottom of page