top of page
Adult Students

ຮຽນຕໍ່ ນິວຊີແລນ Study in New Zealand

ລະບົບການສຶກສາຂອງນິວຊີແລນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບມາດຕະຖານສູງ, ວິທີການສິດສອນທີ່ສ້າງສັນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນຮູ້ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ປະສົມປະສານຫຼັກການທາງວິຊາການແບບດັ້ງເດີມກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະຄວາມຄິດທີ່ເປັນເອກະລາດ.

The education system in New Zealand is known for having high standards, coming up with new ways to teach, and being able to meet a wide range of student needs. It's a one-of-a-kind place to learn that blends traditional school rules with freedom of thought and creativity.

harbor-sailboats-tower-landscape-ships-cityscape_1417-1163.jpg
1000_F_528305078_ArZ8AIe8uQFTxwlfh3Ir9qMax1eEqlY3.jpg
355425703_578775854436631_2217923436814301636_n.jpg
group-happy-friends-student-talking-about-knowledge-cafe_1150-3960.jpg
group-young-cheerful-students-joyfully-talking-while-studying-together-library-university_
multiethnic-group-young-students-sitting-studying_171337-13388.jpg
Students Studying Outside

ລັກສະນະຄອສຮຽນ

ການສຶກສາໃນ ນິວຊີແລນ
ປະກອບມີການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ແລະຊັ້ນສູງ. ການສຶກສາຊັ້ນສູງປະກອບມີການສຶກສາວິຊາຊີບແລະການຝຶກອົບຮົມ (VET), ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີແລະຫຼັງປະລິນຍາຕີ.

ຫຼັກສູດ VET ( ຫຼັກສູດວິຊາຊີບໃນ ນິວຊີແລນ ):

ສໍາລັບນ້ອງໆທີ່ສົນໃຈການຮຽນທີ່ລົງມືປະຕິບັດ. ໄດ້ຮັບປະສົບການໂຕຈິງ ແລະ ພ້ອມເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງຈະແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຍ່ອຍ

              1.: ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຮຽນຈົບ ມ3 ຂຶ້ນໄປ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ສາມາດນໍາໃຊ້ວຸດທິການສຶກສາທີ່ໄດ້ໄປປະກອບອາຊີບໄດ້ເລີຍ.

              2.: ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຮຽນຈົບ ມ5 ຂຶ້ນໄປ ທີ່ສົນໃຈຮຽນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ສາມາດນໍາໃຊ້ວຸດທິການສຶກສາທີ່ໄດ້ໄປປະກອບອາຊີບໄດ້ເລີຍ. (ຫຼັກສູດ Diploma ຈະມີການຮຽນການສອນທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າຫຼັກສູດວິຊາຊີບ.)

              3. Advanced Diploma (Advanced associate degree program): ສໍາລັບນ້ອງໆທີ່ຮຽນຈົບຈາກຫຼັກສູດ Diploma ແລະ ຕ້ອງການວາງແຜນ ເພື່ອຈະເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີຕໍ່ໄປ.

teenager-reading-book-near-friend_23-2147845854.jpg

ໂຮງຮຽນທີ່ເປັນ ພາກເນີ້ ກັບ Visa house ທີ່ເຮົາສົ່ງນັກຮຽນໄປຮຽນ

bottom of page