top of page

Visa House 
ຮັບແປພາສາ

ບໍລິການແປພາສາ, ເອກະສານຕ່າງໆ, ລາວຈີນ, ຈີນລາວ, ລາວອັງກິດ, ອັງກິດລາວ

60459551-2a11-439c-9c08-bf89e7b4ee66.jpeg

01 ລາວ - ຈີນ

 • ໃບປະຕັງ

 • ໃບເກີດລູກ

 • ໃບປະກາດ

 • ບັດປະຈຳໂຕ

 • ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ

 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

 • ໃບກວດສຸຂະພາບ
   

02 ຈີນ - ລາວ

 • ໃບປະຕັງ

 • ໃບເກີດລູກ

 • ໃບປະກາດ

 • ບັດປະຈຳໂຕ

 • ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ

 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

 • ໃບກວດສຸຂະພາບ
   

unnamed.webp
unnamed.png

03 ລາວ - ອັງກິດ

 • ໃບປະຕັງ

 • ໃບເກີດລູກ

 • ໃບປະກາດ

 • ບັດປະຈຳໂຕ

 • ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ

 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

 • ໃບກວດສຸຂະພາບ
   

04 ອັງກິດ - ລາວ 

 • ໃບປະຕັງ

 • ໃບເກີດລູກ

 • ໃບປະກາດ

 • ບັດປະຈຳໂຕ

 • ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ

 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

 • ໃບກວດສຸຂະພາບ
   

unnamed (1).png
bottom of page