top of page

Visa House

ເອກະສານສຳລັບ ວິຊ່າແຕ່ລະປະເພດ

american-visa-document_1101-820.jpg

ວີຊ່າຢ້ຽມຢາມທ່ອງທ່ຽວ

B1/B2

ວີຊ່າຢ້ຽມຢາມ ຫລື ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນວີຊ່າຊົ່ວຄາວທີ່ຜູ້ສະໝັກມີຈຸດປະສົງຢາກໄປຢາມພີ່ນ້ອງຢູ່ເມກາ ຫລື ຢາກໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫລື ມີຈຸດປະສົງມາຢາມຊົ່ວຄາວ ເຊີ່ງສາມາດຢູ່ສຸງສຸດໄດ້ 6 ເດືອນ. ວີຊ່າປະເພດນີ້ ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້.

american-visa-document_1101-820.jpg

ວີຊ່າຄູ່ໝັ້ນ

K1

ວີຊ່າຄູ່ໝັ້ນ ເພື່ອໄປແຕ່ງງານຢູ່ປະເທດເມກາ

this one.jpg

ວີຊ່າ ໄປປະເທດອົດສະຕາລີ Australia

TOURIST AND VISITOR VISA

ວີຊ່າໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວປະເທດ ອົດສະຕາລີ

European-Union-Flag.jpg

ວີຊ່າໄປ ຢູໂລບ Schengen Area

TOURIST AND VISITOR VISA

ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວໄປ ຢູໂລບ

Annotation 2019-09-25 155940.jpg

ແຈ້ງເກີດລູກ ໃຫ້ໄດ້ສັນຊາດເມກາ

CONSULAR REPORT OF BIRTH ABROAD

ຖ້າທ່ານແມ່ນພໍ່ຫລືແມ່ ຜູ້ໃດໜື່ງທີ່ຖືສັນຊາດເມກາ ແລະ ທ່ານມີລູກເກີດຢູ່ລາວ ແມ່ນ ທ່ານສາມາດແຈ້ງເກີດ ລູກຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນສັນຊາດເມກາໄດ້.

just-married-couple-bicycle-avatars-char

ແຕ່ງງານກັບຄົນເມກາ

GET MARRIAGE CERTIFICATE IN LAOS

ແລ່ນໃບແຕ່ງງານ ລະຫວ່າງຄົນ ລາວ ກັບຄົນປະເທດເມກາ, ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 4-5 ເດືອນ ໃບແຕ່ງງານຈື່ງອອກ

bottom of page