top of page

ຮັບແລ່ນເອກະສານຄູ່ແຕ່ງງານ ຈີີນ - ລາວ

ຮັບແລ່ນເອກະສານຄູ່ແຕ່ງງານລະຫວ່າງຄົນລາວ ແລະ ຈີນ, ເຊິ່ງມີປະສົບການມາຫລາຍປີ 

ດ່ວນ ແລະ ວ່ອງໄວທີ່ສຸດ

Get marriage licenses for Laotian and Chinese marriages

ເລື່ອງການແຕ່ງງານ ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ

bottom of page